Historie

Volgens het oudste reglement werd Eendracht op 12 mei 1874 opgericht, de dag waarop in het land het zilveren regeringsjubileum van Koning Willem III werd gevierd.

Waarom tot de oprichting van een tweede schutterij in Grevenbicht werd overgegaan is niet bekend, al spreekt de overlevering van de jonggezellen die zich wensten te verenigen in een schutterij. Of de nieuwe schutterij zich al presenteerde op de oprichtingsdag is niet bekend. Personen die ongetwijfeld met de oprichting te maken hebben gehad waren: Jan Willem Koten, Johannes Wilhelmus Kitzen, Joannes Jacobus Lemmens, Peter Jozef Notermans, Joannes Matthias Tholen en Sjang Tholen.

Het oudste bewaard gebleven reglement van schutterij Eendracht is niet gedateerd. Wel bevat het de oprichtingsdatum 12 mei 1874. In het eerste artikel van het reglement wordt het doel van de vereniging als volgt omschreven:

“De vereeniging heeft ten doel de Eendracht onder de inwoners van Grevenbicht en Papenhoven in stand te houden.”

Op 15 juni 1898 vroeg het schutterijbestuur met medewerking van notaris Welters te Urmond Koninklijke Goedkeuring aan voor haar statuten, waardoor Eendracht de status van rechtspersoon verkreeg. De goedkeuring werd verleend bij Koninklijk Besluit van 30 december 1898. De schutterij stelde zich ten doel de “Beoefening van den wapenhandel, voor zover geoorloofd, en het houden van regelmatige schietoefeningen ter bevordering van ‘s lands weerbaarheid”

In 1906 wordt gewag gemaakt van de aanschaf van een vaandel, terwijl al in 1896 daarover werd gesproken in de brief aan de Obbichtse kasteelvrouwe mevrouw Dirckinck von Holmfeld. Dat vaandel is nog steeds in het bezit van de vereniging. Ten huize van Juffrouw Bertha Koten werd jaren geleden een geborduurd medaillon gevonden, waarop aan de ene zijde het Hubertus-tafereel staat afgebeeld en aan de keerzijde twee in elkaar geslagen handen, het eendrachtmotief. Dit medaillon is nog steeds in bezit van Schutterij Eendracht. Van de drapeau uit 1906 is bekend dat hij in Luik werd gemaakt en f 148,04 kostte.

Hoogtepunten in bet bestaan van Eendracht

Het eerste hoogtepunt voor schutterij Eendrachten waren de Keizersfeesten in 1980.

Koningen komen en koningen gaan en maar zelden doet zich binnen een schutterij de situatie voor, dat een schutter drie jaar in successie, of vijf keer de hoogste eer voor zich opeist: Koning van de schutterij. Dat laatste overkwam Gér Smeets op zondag 13 april 1980. Tijdens het gezamenlijke koningsvogel-schieten, georganiseerd door zustervereniging “Het Heilig Kruis” op haar schietterrein aan de Heuvelsweg haalde Gér Smeets met het 210e schot voor de vijfde keer de vogel naar beneden.

Hij was reeds koning in 1956, 1965, 1967 en 1969. De reglementen bepalen, dat in dit geval de koning zich keizer mag noemen. Na een korte intensieve voorbereidingsperiode werden van 5 tot 8 september van dat jaar in Grevenbicht groots opgezette keizersfeesten gehouden. Onbetwist hoogtepunt was de officiële kroningsplechtigheid op zaterdag 6 september door niemand minder dan de toenmalige minister-president Dries van Agt, vergezeld van zijn echtgenote Eugenie.

Het keizerlijke paleis was voor deze gelegen­heid ingericht in de woning van de familie Kappeyne van de Coppello aan de Oude Kerkstraat 1 in Papenhoven.

Daar werd de minister-president op luisterrijke wijze ontvangen door het schutterijbestuur en veel prominente gasten uit plaats en streek. Vervolgens trok een korte historische stoet aan de hoge gasten voorbij.

In het feestpaviljoen langs de Julianalaan in Papenhoven volgde de officiële kroning door de minister-president. Daarna opende Dries van Agt met een welgemikt schot de schietwedstrijden voor prominenten en inwoners, om daarna officieel uitgeleide te worden gedaan. Lange tijd is dit hoogtepunt in het bestaan van schutterij “Eendracht” onderwerp van gesprek geweest vanwege de geweldige sfeer waarin zich het dorpsfeest voltrok.

Winnaar OLS 2014

Het absolute hoogtepunt in de geschiedenis van schutterij Eendracht is toch wel het winnen van het OLS. Op zaterdag 13 juli 2013 presteerde het zestal, Rob Breuls, Frank Scheepers, Henny Poulissen, Ruud Bouts, Hein Pörtneres en Ray Verheijden, “d’n UM” naar Beeg te halen. Niet onvermeld mag blijven dat deze prestatie mede gerealiseerd werd door de goede begeleiding van paraplumeister/coach John Savelkoul en buksemeister John Smeets.

Het onthaal in Beeg die avond was dan ook groots. Rijen dik stond het publiek door het hele dorp. Cecilia en Aurora die als één groot muziekgezelschap de kampioenen vooraf gingen. Er werd nog gefeest tot in de late uurtjes. En op zondag 14 juli 2014 werd na een triomfantelijke rondgang dooor het dorp, het feest voortgezet.

Op maandag 16 september 2013 werd het het A-zestal inclusief de gehele schutterij op onvergetelijke wijze in het Gouvernementsgebouw te Maastricht door de Gouverneurs van de beide Limburgen, Theo Bovens en Herman Reynders, en de OLS-President, Ger Koopmans, gehuldigd als OLS-winnaar 2013.

Zaterdag 28 septermber werd schutterij Eendracht tijdens een besloten receptie van 18.00-19.30 uur, door het voltallige gemeentebestuur en alle schutterijen van de gemeente Sittard-Geleen gehuldigd en gefeliciteerd. Aansluitend vond de openbare receptie plaats. Wat een drukte.
Maar niet alles kan helemaal perfect gaan. Tijdens de receptie verdween de Um. Het was paraplumeister John Savelkoul, die er ongeveer 3 uur later in slaagde de Um weer in Beeg te hebben.

Intussen had ook de Stichting OLS 2014 gestalte gekregen. De Stichting o.l.v. Pieter Meekels, voorzitter, ondersteund door de stichtingsleden Elis Savelkoul, penningmeester, Tilly Vola-Stoffels, secretaris, de leden Ruud Hermans (Ruud heeft om gezondheidsredenen helaas tussentijds moeten afhaken), Jos Houben, vice-voorzitter, John Savelkoul, adviseur Noël Lebens en 9 werkgroepen met heel veel vrijwilligers (uiteindelijk meer dan 2100), hebben er voor gezorgd dat schutterij Eendracht en Papenhoven-Grevenbicht een geweldig OLS 2014 hebben kunnen organiseren. Hetgeen geresulteerd heeft in een opbrengst van ongeveer 140.000 Euro. Aan de verenigingen kon hierdoor 3 Euro per uur/per vrijwilliger worden uitbetaald. Beeg, de gemeente Sittard-Geleen zijn op de kaart gezet.

 Koningsvogel van schutterij Eendracht (uit geblazen zilver, werd op 23 februari 1896

door bijoutier Ch. Thomassen Smits uit Maastricht vervaardigd):

Een Koning alleen draagt de vogel met het hoofd naar links (richting sabel).

Bij een Koningspaar wordt de vogel met het hoofd naar rechts (richting Koningin) gedragen.

Koningssabel met dragon (uit 1896) van schutterij Eendracht, eveneens uit 1896:

Origineel gegraveerde officierssabel van het Nederlandse infanterie Regiment Jagers,

werd in 1896 door wapensmid Haag & zoon vervaardigd (foto volgt nog).

Onze eerste en oudste zilveren Koningsplaat:

deze dateert uit 1896 (Koning P. Math Diris Geijen smid).

Deze plaat dient links boven, aan de achterzijde van de Koning, aan het Koningszilver te hangen.

De Koningsplaat van de regerende Koning dient steeds rechts onder aan de voorzijde van de Koning,

aan het Koningszilver te hangen.

Huidig uniform van schutterij Eendracht:

Gekleed tenue of Gala uniform van het Nederlandse infanterie korps medio 1890 tot 1940,

welk in Nederlands-Indië gestationeerd was.

KONINGEN VAN SCHUTTERIJ EENDRACHT:

1896 M. Diris – 1897 H. Savelkoul – 1898 T. Pernot –
1899 J. Mostert – 1900 P. Smeets – 1901 J. Coenen –
1902 G. Demandt – 1903 G. Demandt – 1904 H. Demandt –
1905 M. Peters – 1906 J. van Stipelen – 1907 P. Lemmens –
1908 G. van Eijs – (in 1909 werd geen Koningsvogelschieten gehouden).
1910 F. Reijnen – 1911 W. Kitzen – 1912 H. Wijshoff –
1913 H. Reijnen – 1914 H. Wijshoff ? – 1915 H. Reijnen –
(van 1916 tot 1922 werd geen Koningsvogelschieten gehouden).
1922 M. in het Panhuis – (van 1923 tot 1927 werd geen Koningsvogelschieten gehouden).
1927 H. Wijshoff – 1928 H. Wijshoff ? – 1929 W. Brouwers –
1930 H. Cramers – 1931 H. Cramers ? –
(van 1932 tot 1936 werd geen Koningsvogelschieten gehouden).
1936 A. Wagemans- 1937 A. Wagemans ? –
(van 1938 tot 1947 werd geen Koningsvogelschieten gehouden).
Het vermelde jaartal is het jaar waarin men officieel Koning is.
1947 H. Demandt – 1948 J. Coenen –
1949 J. Schoutrop I – 1950 W. Schulpen –
1951 J. Wetzels I – 1952 A. v.d. Leeuw –
1953 J. Wetzels II – 1954 T. Roelofs –
1955 A. Demandt I – 1956 G. Smeets I –
1957 H. Knops I – 1958 W. Brouwers –
1959 H. Knops II – 1960 J. Schoutrop –
1961 H. Smeets I – 1962 J. Schoutrop II –
1963 A. Demandt II – 1964 H. Knops III –
1965 G. Smeets II – 1966 G. Eurlings –
1967 G. Smeets III – 1968 T. Brouwers –
1969 G. Smeets IV – 1970 H. Steskens –
1971 M. Smeets – 1972 G. Wijshoff –
1973 H. Smeets II – 1974 B. van Acker –
1975 R. Schreurs – 1976 H. Penders –
1977 F. Arndts I – 1978 F. Arndts II –
1979 W. Kersten I – 1980 G. Smeets V (Keizer) –
In 1980 werd vervolgens op een nieuwe Koningsvogel geschoten: Gerda Kersten I, (Koning: W. Kersten).
1981 F. Arndts III – 1982 W. Kersten II –
1983 J. Wetzels III – 1984 J. Pernot I –
1985 J. Pernot II – 1986 F. Arndts IV –
1987 H. Hoofwijk I – 1988 H. Roelofs I –
1989 H. Roelofs II – 1990 J. Knops I –
1991 H. Roelofs III – 1992 H. Roelofs IV –
1993 P. Vogten I – 1994 J. Knops II –
1995 B. Pernot I – 1996 D. Hoofwijk I –
1997 B. Pernot II – 1998 P. Cox I –
1999 P. Cox.II – 2000 H. Grootjans I –
2001 W. Smeets I – 2002 F. Leinders I –
2003 J. Knops III – 2004 R. Huntjens I –
2005 J. Savelkoul I – 2006 Margo Stevens I, (Koning: Marcel Stevens).
2007 H. Poulissen I – 2008 A. Helgers I –
2009 Ch. Scheepers I – 2010 P. Vola I –
2011 J. Knops IV – 2012 Th. Smeets I –
2013 M. Stevens I – 2014 Leon Smeets
2015 Peter van de Klundert – 2016 John Maassen
2017 Hein Porteners – 2018 Marcel Stevens
2019 J. Knops Keizer
2019 Jack Schreurs – 2020 geen i.v.m. Corona
2021 geen i.v.m. Corona – 2022 Jack Schreurs (koning geschoten in 2018)